Industrijski dizajn je jedan od mnogih aspekata širokog pojma dizajna, odnosno primenjene umetnosti. Dizajn, pored industrijskog, može biti grafički, modni, dizajn enterijera, a sa razvojem tehnologije razvija se i web dizajn. Nastanak industrijskog dizajna vezuje se za 19. vek kada se razvila ideja da se spoje umetnost i zanat, drugim rečima, industrijska proizvodnja. Zašto baš ta dva? Komponenta umetnosti u industrijskom dizajnu predstvalja karakterističan, jedinstven i unikatan izgled predmeta koji se proizvodi, dok se zanatski aspekt industrijskog dizajna odnosi na serijsku proizvodnju datog predmeta. Neke od najboljih definicija industrijskog dizajna jesu da je on spoj umetnosti i komercijalne vrednosti proizvoda, odnosno da industrijski dizajn predstavlja umetničko oblikovanje predmeta za upotrebu. Međutim, ovde se termin umetnost koristi obazrivo i uslovno. Koristi se da označi jedan aspekt predmeta koji se serijski proizvodi, a on se odnosi na brižljivu konfiguraciju predmeta kako bi finalni produkt odlikovalo specifičan i estetski prijemčiv izgled. Dakle, umetnički aspekt industrijskog dizajna predstavlja posvećenost stvaraoca tokom proizvodnje, brižljivo kreiranje i brigu o svakom elementu predmeta. Prema rečima Radomira Vukovića, dizajn se razlikuje od umetnosti u tome što umetnik za svoje delo odgovara samo sebi, a dizajner sebi i naručiocu. Ključna karakteristika industrijskog dizajna – zadovoljavanje kriterijuma tržišta u širem smislu, odnosno zadovoljavanje kriterijuma i ispunjavanje zahteva i zamisli konkretnog naručioca u užem smislu. Industrijski dizajn se odnosi na sve predmete koji se mogu zanatski ili industrijski proizvoditi, kao što su automobili, predmeti vezani za modu, igračke, nameštaj, i mnogi drugi. Naročitu pažnju u ovom tekstu posvećujemo nameštaju, tačnije stolovima, lampama, klupama i barskim stolicama, kao vrlo karakterističnim „predstavnicima“ industrijskog dizajna. Na našem sajtu se nalazi kategorija Industrijski dizajn u okviru kojeg stoje slike nekih naših radova u ovom domenu. Svaki od tih predmeta je izrađen sa posebnom pažnjom, u skladu sa željama klijenta i svaki od njih odlikuje autentičnost.

Popularnost industrijskog dizajna se ogleda u njegovoj širokoj primeni na gotovo sve što možete zamisliti, odnosno, koji god element da Vam je potreban, a koji se izrađuje od dva najpopularnija materijala – gvožđa i drveta, može se izraditi za Vaš enterijer ili eksterijer. Pored estetike koja je neminovno bitna i kojoj se pridaje posebna pažnja, svaki proizvod koji klijent naruči ima svoju specifičnu namenu i to tehničko svojstvo mora biti maksimalno ispoštovano pri izradi proizvoda. To je, uostalom, i jedno od načela industrijskog dizajna: jedinstvo namene, poštovanje materijala i procesa serijske proizvodnje. Primera radi, barska stolica, klupa ili sto imaju svoju funkciju i kao takvi moraju biti izrađeni pažljivo od strane osobe sa znanjem i iskustvom u izradi pomenutih proizvoda. Bez svojstva funkcionalnosti ne postoji industrijski dizajn. To svojstvo je zapravo i indikator da se radi o industrijskom dizajnu – da proizvod koji se kreira služi svrsi. Tehnička i estetska svojstva proizvoda predstavljaju dve strane novčića i dva neodvojiva aspekta koja čine celinu – industrijski dizajn. Ono što je takođe karakteristično za industrijski dizajn jeste da je on zakonski zaštićen. Ovom zakonskom regulativom se doprinosi tržišnom razvoju proizvoda, štite se njegova specifična svojstva od kopiranja ili imitacije, i omogućava se povratak njegove investicije. Industrijski dizajn je kao takav naročito bitan za privredu jer se njegova ekspanzija i izvoz odražava na nacionalnu ekonomiju. Na osnovu gorepomenutih svojstava industrijskog dizajna – funkcionalnosti i estetske atraktivnosti i jedinstvenosti je zapravo i regulisana pravna zaštita industrijskog dizajna. Bez tehničkog svojstva, odnosno komercijalne, upotrebne vrednosti, radilo bi se samo o umetničkom delu. A takođe, bez umetničkog svojstva, odnosno specifičnog izgleda proizvoda kojeg odlikuje samo tehnički aspekt, proizvod se ne može zašititi. Dakle, industrijski dizajn predstavlja savršen spoj dva glavna aspekta, dva kriterijuma koja moraju biti ispoštovana kako bi kvalitet proizvoda bio na visokom nivou – funkcionalnost i estetika.